Užsienio kalbos ir dalyko sinergija

logoo

Projektas „UŽSIENIO KALBOS IR DALYKO SINERGIJA“

Susidomėjimą integruotu dalyko ir kalbos mokymu Europos Komisija išreiškė jau 2004–2006 m. kalbų mokymosi ir įvairovės skatinimo veiksmų plane, pabrėždama, kad šiuo metodu siekiama plėtoti tiek mokomojo dalyko, tiek kalbos, kuria šio dalyko mokoma, žinias bei gebėjimus. 2001-2006 m. Lietuvoje pilotuoti du  bandomieji projektai iniciavo pradines IDKM (integruoto dalyko ir kalbos mokymo)  įgyvendinimo gaires bei parodė, kad labiausiai IDKM įdiegimui kliudo kvalifikuotų mokytojų, kokybiškos mokymo medžiagos trūkumas, teisiniai apribojimai ir didelės šio mokymo metodo įgyvendinimo išlaidos.  Be to, dar labai reikalingas pačių mokytojų, mokinių, mokyklos administracijos, mokinių tėvų ar globėjų švietimas apie IDKM svarbą šiuolaikinėje ES mokymo/si erdvėje.

2011 m. – 2013 m. VDU UKI vykdytas ES Struktūrinių fondų paramos projektas UŽSIENIO KALBOS IR DALYKO SINERGIJA, pagal priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ suteikė galimybę tęsti jau nuo 2001 m. Lietuvoje vykdomas iniciatyvas IDKM igyvendinimui Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose.  Projekto metu 121 mokytojas iš Kauno, Alytaus ir Šiaulių bendrojo lavinimo mokyklų tobulina anglų, vokiečių arba prancūzų kalbos komunikacinę kompetenciją, ugdo dalyko leksikos užsienio kalba taikymo gebėjimus, kad galėtų sėkmingai atnaujinti ugdymo turinį bei įgyvendinti IDKM, integruojant inovatyvias technologijas, mokymosi strategijas ir  aktyviuosius metodus į dalyko mokymo/si procesą.

Trumpai apie projektą

Projektas UŽSIENIO KALBOS IR DALYKO SINERGIJA

PROJEKTO KODAS NR. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-02

ES Struktūrinių fondų parama iš 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonės „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.

Projekto koordinatorius: VDU Užsienio kalbų centras

Projekto partneriai: Alytaus profesinio rengimo centras, Kauno Jėzuitų gimnazija, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Šiaulių Didždvario gimnazija, Šiaulių universitetas.

Projekto trukmė

2011 m. rugpjūtis – 2013 m. liepa

Tikslinė grupė

121 mokytojas iš Kauno, Alytaus ir Šiaulių bendrojo lavinimo  mokyklų.

Projekto tikslas

Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo lavinimo mokyklų mokymo programų dėstymo metodus, taikant integruotą dalyko ir užsienio kalbos mokymą.

Projekto uždaviniai

  •   tobulinti mokytojų integruoto dalyko ir kalbos mokymo  kompetencijas,
  •   diegti integruotą dalyko ir užsienio kalbos mokymą bendrojo  lavinimo mokyklose.

 Projekto veiklos

  •     IDKM mokytojų bendrosios ir dalykinės užsienio kalbos  komunikacinių bei  IDKM didaktinės   kompetencijų   tobulinimas,
  •     seminarai-diskusijos su mokyklos bendruomene apie IDKM   metodiką bei naudą,
  •     pasiruošimas įgyvendinti IDUKM,
  •     praktinis integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo  metodų taikymas.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus projekto veiklas, tikslinės grupės nariai:

  •    patobulins kalbinę (anglų, vokiečių arba prancūzų kalbos) komunikacinę kompetenciją,
  •    sustiprins dalyko leksikos užsienio kalba gebėjimus,
  •    atnaujins ugdymo turinį,
  •    įgyvendins IDKM, integruojant IKT, mokymosi strategijas ir aktyviųjų metodų taikymą, į dalyko mokymo/si procesą.

Projektas yra įdomus ir naudingas mokiniams, nes bus sukurtos netradicinės mokymosi aplinkos ir situacijos, kuriose jie taps aktyviais, kūrybingais ir motyvuotais mokymosi proceso dalyviais.

Projekto baigiamoji konferencija

Baigiamosios projekto Užsienio kalbos ir dalyko sinergija konferencijos, vykusios 2013 m. birželio 14 d. Vytauto Didžiojo universitete, Kaune, rekomendacijos

Metodinės knygos

Mokomoji medžiaga

Metodinė medžiaga praktiniam ir tęstiniam IDUKM taikymui: