Misija

Mes – atviro, modernaus ir lyderiaujančio kalbų mokymo srityje universiteto dalis, kuri:

 • derina autonomiją ir bendruomeniškumą;
 • vadovaujasi liberalumo ir demokratijos principais;
 • puoselėja humanitarinę kultūrą, ugdo žmogų, gebantį palaikyti tarpkultūrinį dialogą;
 • skatina darbuotojų ir studentų intelektualinį potencialą bei kūrybingumą;
 • skatina Europos ir kitų pasaulio kalbų mokymą(si);
 • plėtoja ir skleidžia Lietuvos kultūros savitumą užsienio kalbomis;
 • taiko naujausius kalbos mokymo ir mokymosi metodus;
 • puoselėja partnerystę ir skatina žmogų tapti visaverčiu tarptautinės mokslo ir studijų erdvės dalyviu;
 • atsižvelgia į pasaulines edukacines tendencijas bei įgyvendina mokymosi visą gyvenimą nuostatas, organizuoja ir plėtoja lanksčią, modernią kalbų mokymosi sistemą, laiduojančią galimybę norintiems mokytis visą gyvenimą.

UKI Vizija

Mes įsipareigojame:

 • teikti efektyvų užsienio kalbų mokymą, užtikrinantį šalyje ir tarptautiniu mastu pripažintų užsienio kalbos kompetencijų įgijimą;
 • siekti Lietuvos Respublikos ir Europos valstybių kalbų programų dermės, atsižvelgiant į šalies visuomenės interesus;
 • taikyti naujausius kalbos mokymo ir mokymosi metodus;
 • pripažinti studijų dalyvių poreikių svarbą;
 • integruoti ir pripažinti įvairius studijų dalyvių mokymosi būdus (formalųjį, neformalųjį, savaiminį ir kt.);
 • rengti studentus profesinei ir mokslinei veiklai daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje;
 • teikti deramą kalbinę paramą mobiliems studentams;
 • kurti naujas kalbų mokymo ir mokymosi aplinkas (e. mokymas, autonominis mokymas, daugialypė terpė ir kt.);
 • projektuoti ir realizuoti mokslinius tyrimus;
 • būti aktyviems pokyčiams ir juos skatinti.

Mūsų dėmesio centre:

 • atvirumas ir tolerancija įvairioms kultūroms;
 • tarptautinių tinklų ir tarpkultūrinių dialogų plėtojimas;
 • sėkminga besimokančiųjų integracija į pasaulio kultūrinę erdvę;
 • savarankiško kalbų mokymosi, noro tobulėti bei mokytis naujų kalbų skatinimas;
 • relevantiškumas Europos ir pasaulio kalbų politikos iššūkiams.