Projekto „Užsienio kalbos ir dalyko sinergija“ baigiamoji konferencija

2013 m. birželio 14 d. įvyko VDU UKI koordinuojamo projekto „UŽSIENIO KALBOS IR DALYKO SINERGIJA“ (kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-025,  įgyvendinamas pagal VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonės „Kalbų mokymo, verslumo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 ) baigiamoji konferencija.  Konferencija subūrė integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo (IDUKM) mokytojus, jų rengėjus, ŠMM ir mokyklų administracijos atstovus bei visus besidominčius integruoto dalyko ir kalbos mokymo diegimu Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose bei apibendrino 2011-2013 m. VDU UKI vykdyto projekto „Užsienio kalbos ir dalyko sinergija“ rezultatus. Konferencijos dalyviai dalinosi gerąja IDUKM taikymo patirtimi ir įžvalgomis apie tolesnę IDUKM plėtrą Lietuvoje.

Konferenciją sveikinamuoju žodžiu pradėjo VDU Užsienio kalbų instituto direktorė prof. dr. Nemira Mačianskienė, konferencijos dalyvius sveikino svečiai: VDU studijų prorektorius prof. dr. Kęstutis Šidlauskas, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja, Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo iniciatorė Lietuvoje doc. dr.  Loreta Žadeikaitė, Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto direktoriaus pavaduotoja, VU UKI koordinuojamo IDKM projekto “Integruoto užsienio kalbos ir dalyko mokymo plėtra ugdymo procese“ atstovė Rita Vickienė ir Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos, kuri pirmoji Lietuvoje pradėjo įgyvendinti IDUKM modelį integruodama dalyko ir prancūzų kalbos mokymą, direktorė Vilija Sušinskienė – šiuo metu koordinuojanti projektą  „Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo(si) bendrajame ugdyme modelio diegimas”.

Projekto įgyvendinimo etapus bei projekto rezultatus pristatė:

  • Bendrosios kalbos mokymų patirtį – VDU UKI dėstytojos Daiva Pundziuvienė (anglų kalba) ir Jūratė Andriuškevičienė (vokiečių kalba)
  • IDUKM didaktikos kompetencijos tobulinimo patirtį ir įžvalgas – doc. dr. Vilma Bijeikienė (VDU UKI)
  • Dalyko didaktinės kompetencijos plėtojimo patirtį ir įžvalgas – Daina Kazlauskaitė (prancūzų kalba, VDU UKI) ir dr. Rasa Varsackytė, Kauno Jėzuitų gimnazijos istorijos mokytoja, VDU dėstytoja.
  • Virtualios Moodle erdvės panaudojimo projekte patirtį – Daiva Pundziuvienė (VDU UKI).
  • Metodinės priemonės tęstiniam IDUKM taikymui rengimą – doc. dr. Vilma Bijeikienė  (VDU UKI) ir Danguolė Kukla, Šiaulių Didždvario gimnazijos dailės mokytoja.

Buvo pristatyti du tarptautiniai projektai, susiję su kalbų mokymu ir tarptautiškumo plėtra švietimo institucijose: IntUni„Daugiakalbystės ir daugiakultūrės mokymosi erdvės iššūkiai tarptautiniam universitetui“ http://intluni.eu (pristatė Nemira Mačianskienė) ir SEAGULL – „Studentų mainų erdvė tikslingam kalbų mokymuisi“ (pristatė Vilma Bijeikienė).

Praktinį IDUKM taikymą, pasidalindami gerosios patirties sklaida, aptarė: VDU UKI dėstytoja Rasa Knyza pasidalino įžvalgomis iš susitikimo-diskusijų su Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytojais, mokiniais ir administracijos atstovais. Įspūdžiais ir patirtimi, įgyta praktinio-mokomojo vizito Attendorno Šv. Uršulės gimnazijoje metu pristatė Loreta Latvienė, Kauno Jėzuitų gimnazijos geografijos mokytoja, Danguolė Kukla,  Šiaulių Didždvario gimnazijos dailės mokytoja, Aušra Jakubėlienė, Alytaus profesinio rengimo centro kūno kultūros mokytoja, metodininkė, Laima Danilavičienė, Kauno Jėzuitų gimnazijos ekonomikos mokytoja.

Apskritojo stalo diskusijoje „Praktinis IDUKM taikymas: patirtis, problemos, įžvalgos ir perspektyvos ateičiai“ dalyvavo: Loreta Žadeikaitė (ŠMM), Rigonda Skorulskienė (Kauno Jėzuitų gimnazijos fizikos mokytoja-ekspertė), Aistė Venclovienė (Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytoja-ekspertė), Lina Viršilienė (Kauno Dobkevičiaus vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja), Vidmantas Vitkauskas (Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius), Rasa Butrimienė (Varpo gimnazija, direktoriaus pavaduotoja), Vilija Sušinskienė (Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktorė), Vytautas Zubras  (Alytaus PRC direktorius). Diskusijoje taip pat dalyvavo Lydija Merfeldienė, KTU Vaižganto progimnazijos direktorė, Birutė Pukelienė (KPKC, Regioninio vokiečių kalbos mokytojų kvalifikacijos kėlimo centro vadovė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja-ekspertė) ir kiti konferencijos dalyviai. Konferencijos pabaigoje priimtos rekomendacinės gairės IDUKM taikymui Lietuvoje, aptartos tolesnės IDUKM įgyvendinimo perspektyvos.

Baigiamosios projekto Užsienio kalbos ir dalyko sinergija konferencijos, vykusios 2013 m. birželio 14 d. Vytauto Didžiojo universitete, Kaune, rekomendacijos