Žurnalas „Darnioji daugiakalbystė“

Mokslo žurnale „Darnioji daugiakalbystė“ publikuojami originalūs, reikšmingi humanitarinių bei socialinių mokslų krypčių tyrimai, jei jie atitinka daugiakalbystės kaip mokslinio tyrimo objekto tematiką. Žurnale spausdinami tarptautiniai tyrimai kalbų politikos, individualios daugiakalbės kompetencijos įgijimo ir tobulinimo, visuomeninės daugiakalbystės plėtojimo, kalbinio identiteto, kalbų mokymo(si) aukštajame moksle, mokymo/si daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje problemomis. Žurnalas atviras ir kitoms daugiakalbystės tyrimų iniciatyvoms. Žurnalas siekia skatinti darniąją daugiakalbystę, puoselėjant lietuvių kalbą kaip vieną iš daugiakalbės kompetencijos komponentų. Straipsniai publikuojami įvairiomis kalbomis, pateikiant išsamias santraukas bei raktinius žodžius lietuvių ir anglų kalbomis, taip atveriant galimybes lietuviškos terminijos praturtinimui.

Tarptautinė žurnalo „Darnioji daugiakalbystė“ redkolegija atlieka griežtą straipsnių atranką, leidžia kokybiškus, šiuolaikines idėjas ir tyrimus pristatančius straipsnius. Taip užtikrinamas aukštas mokslinis leidinio lygmuo, puoselėjamas tarptautinis autoritetas, todėl leidinio straipsniai yra skaitomi ir cituojami.

Leidinys referuojamas SCOPUS, CEOOL duomenų bazėse, prieinamas eLABA ir Google Scholar duomenų bazėse, leidžiamas atviros prieigos sistemoje (OJS), kiekvienam straipsniui priskiriant DOI bei taikant iThenticate plagiato patikrą. Elektroninė žurnalo versija leidžiama bendradarbiaujant su SCIENDO.

Prieiga per internetą