NBĮKFSSAMĮ

Projekto Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003

UKI parengė:

„NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOJE ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO METODIKA“

Mokslų sritis: Humanitarinių mokslų

Mokslų kryptis: Filologija

Metodiką rengė:

  • Jūratė Andriuškevičienė
  • Rasa Knyza
  • Virginija Tuomaitė

Metodika parengta įgyvendinant projektą „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003 pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“. Projekto veiklos finansuojamos iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto vykdytojas – Vytauto Didžiojo universitetas.

Metodika parengta atnaujinant „Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo metodiką“, sukurtą vykdant projektą „Kompetencijų centras: pasirengimas neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procesui, kuriant neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo centrą universitete (VDU)“ Nr. ESF-2.4.0-03-05/0160.

Projekto tikslas yra atnaujinti užsienio kalbų kompetencijų, įgytų neformaliojo ir savaiminio mokymosi metu, vertinimo ir pripažinimo metodiką ir metodologiją, siekiant pateikti  kandidatui objektyvią, pagrįstą ir išsamią informaciją apie užsienio kalbų mokymosi patirties ir pasiekimų įvertinimą ir suteikti kandidatui galimybę pasirinkti individualizuotą mokymosi poreikius atitinkančią užsienio kalbos dalyko studijų programą. Vertinimo ir pripažinimo metodikos ir metodologijos atnaujinimui svarbu studijų dalykų turinio atnaujinimas.

Šio darbo tikslams pasiekti buvo iškelti uždaviniai:

1. Išnagrinėti ir pateikti analizę apie užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo svarbą naujausiuose ES bei Lietuvos švietimo ir kalbų politikos dokumentuose.

2. Išanalizuoti teorines ir filosofines užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo turinio ir formos atnaujinimo prielaidas.

3. Apibrėžti kompetencijos ir užsienio kalbų komunikacinės kompetencijos sampratą.

4. Apibūdinti neformaliojo ir savaiminio užsienio kalbų mokymosi sampratą ir esmę.

5. Atnaujinti užsienio kalbų studijų dalykų programas remiantis ES ir LT švietimo ir kalbų politikos dokumentų bei mokslinės literatūros analizės rezultatais:

  • atnaujinti užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) studijų dalykų tikslus, turinį, rezultatus ir jų vertinimo kriterijus;
  • atnaujinti siekiamas įgyti užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) kompetencijas;
  • atnaujinti užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) keturių kompetencijų sričių pasiektus dalyko tikslus pagal keturias kompetencijas trijų lygmenų anglų kalbos ir dviejų lygmenų vokiečių, prancūzų ir rusų kalbos programose;
  • atnaujinti suformuluotus užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) kompetencijų vertinimo kriterijus vertintojui.
  • atnaujinti suformuluotus užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) kompetencijų įsivertinimo kriterijus kandidatui.

6. Atnaujinti užsienio kalbų kompetencijų vertinimo metodologiją ir vertinimo metodiką apibūdinant vertinimo sampratą, paskirtį, principus, kriterijus, metodus ir metodiką.

7. Apibrėžti užsienio kalbų kompetencijos vertinimo instrumento sudarymo ir atnaujinimo principus.

8. Apibūdinti užsienio kalbų kompetencijos vertintojo sampratą, veiklos sritis, kompetencijas ir apibrėžti vertinimo kriterijus.

9. Apibūdinti užsienio kalbų kompetencijų vertinimo formas ir vertinimo procesą.

Atlikus šiuos uždavinius metodologinėmis nuostatomis pagrįsta neformaliojo ir savaiminio mokymosi metu įgytų užsienio kalbų kompetencijų vertinimo metodika ir metodologija. Ši vertinimo metodika ir suformuota metodologija atveria galimybes naujiems tyrimams ir neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų  kompetencijų vertinimo srityje tobulinimui ir pripažinimui. Šio darbo praktinis reikšmingumas pasireiškia tuo, kad atnaujinti užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) kompetencijų vertinimo kriterijai vertintojui ir įsivertinimo kriterijai kandidatui, detaliai aprašyti užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų) keturių kompetencijų sričių pasiekti dalyko tikslai pagal keturias kompetencijas trijų lygmenų anglų kalbos ir dviejų lygmenų vokiečių, prancūzų ir rusų kalbos programose, atnaujinta užsienio kalbų vertinimo metodologija ir vertinimo metodika, kuri leis atlikti neformaliojo ir savaiminio mokymosi metu įgytų užsienio kalbų kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo procedūras, remiantis atnaujintų studijų programų studijų rezultatais.

Šį darbą sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje pateikiama atnaujinta užsienio kalbų vertinimo ir pripažinimo metodika ir metodologija. Ji atskleidžiama aprašant užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo sistemą Vytauto Didžiojo universitete, užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo organizavimo specifiką Vytauto Didžiojo universitete, formaliu ir  neformaliu būdu įgytų užsienio kalbų kompetencijų atskyrimą, neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų užsienio kalbų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūros modelį, užsienio kalbų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo galimybes bei pateikiant pavyzdinius užsienio kalbų kompetencijas nustatančius testus, reikalingų dokumentų aprašymus bei sąrašus, kalbų mokymosi pasiekimų savianalizės lentelės, dokumentų pateikimo formą. Antrojoje dalyje pateikiamas aprašymas šio darbo uždavinių siekiant atnaujinti užsienio kalbų studijų dalykų turinį ir, remiantis atnaujintu kūriniu, atnaujinti neformalaus ir savaiminio užsienio kalbų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo metodiką ir metodologiją. Taigi, joje aprašomas dalykų turinio atnaujinimui atliktas darbas, t.y. užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo svarba, užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo svarba ES bei Lietuvos švietimo ir kalbų politikos dokumentuose, teorinės ir filosofinės užsienio kalbų kompetencijos plėtojimo prielaidos aukštajame moksle mokymosi visą gyvenimą paradigmoje, kompetencijos ir užsienio kalbų komunikacinės kompetencijos sampratos problematika, neformaliojo ir savaiminio užsienio kalbų mokymosi samprata ir esmė, užsienio kalbų dalykų programos, studijų dalyko vertinimo kriterijų aprašymo ir vertinimo instrumentų pavyzdžiai, užsienio kalbų kompetencijų vertinimo metodika ir metodologija, vertinimo samprata ir paskirtis, vertinimo principai, vertinimo kriterijai, vertinimo metodai, kompetencijų vertinimo metodika, užsienio kalbų kompetencijos vertinimo užduočių/testų/vertinimo instrumento sudarymo principai, užsienio kalbų kompetencijos vertintojo samprata, vertintojo veiklos sritys, kompetencija, vertinimų kriterijai, vertinimo formos ir vertinimo procesas.