FAB

Kas yra FAB?

FAB (Formuojamojo vertinimo gairės užsienio kalbų mokymuisi ir mokymui aukštajame moksle) – tai tarptautinis Europos Sąjungos finansuojamas švietimo programos pagrindinio veiksmo (KA 2) Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais  projektas.

Projekto partneriai – keturi kalbų centrai partnerinėse institucijose:

Projekte tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaus apie 200 dėstytojų ir keli tūkstančiai studentų (besimokantys įvairias kalbas) iš visų keturių partnerinių institucijų.

Projekto trukmė – dveji metai, 2015 m. spalio 1 d. – 2017 m. spalio 1 d.

Projekto tinklapis – https://faberasmus.org

Kokie FAB tikslai?

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti kalbų mokymo kokybę parengiant tinkamus formuojamojo kalbėjimo gebėjimų vertinimo įrankius kalbų dėstytojams keturiose partnerinėse institucijose. Šio tikslo sieksime skatindami taikyti ir taikydami FORMUOJAMOJO VERTINIMO ĮRANKIUS dėstytojų kasdieniniame darbe, ir tai savo ruožtu leis pagerinti mokymo ir mokymosi metodų kokybę, paskatins studentų motyvaciją mokytis užsienio kalbų, padidins kalbų mokymosi proceso efektyvumą ir, svarbiausia, užsienio kalbų vartojimo kompetenciją.

Kokios veiklos bus vykdomos FAB projekte?

Kelios iš pagrindinių FAB veiklų:

  1. Įvadinės dėstytojų ir studentų anketinės apklausos siekiant nustatyti ar taikomi FORMUOJAMOJO VERTINIMO įrankiai administravimas ir analizė;
  2. FAB internetinės svetainės bei Facebook socialinio tinklo sukūrimas ir palaikymas informacijos apie projekto veiklas sklaidai;
  3. Projekto Naujienlaikraščio leidimas ir sklaida;
  4. Kolegų paskaitų stebėjimas (nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse);
  5. Seminarai dėstytojams;
  6. Baigiamoji anketinė dėstytojų ir studentų apklausa;
  7. Elektroninės metodinės gairės dėstytojams su gerosios patirties pavyzdžiais;
  8. Tarptautinė konferencija FORMUOJAMOJO VERTINIMO tema.

Kodėl FAB?

Mūsų susidomėjimas FORMUOJAMUOJU VERTINIMU pagrįstas, visų pirma, tuo, kad iki šiol nėra atlikta plačios apimties akademinių  tyrimų šiame lauke ir nebuvo parengta projektų, kurie skatintų šio metodo įgyvendinimą aukštojo mokslo institucijose. Antra, nutarėme orientuoti savo veiklą į kalbėjimo gebėjimų vertinimą, nes šie gebėjimai – pagrindinis kalbinio komunikacinio proceso elementas, kurį įvertinti gana sudėtinga.

Didesnis didaktinių procesų išmanymas, kurį gali pasiekti ir tie, kurie mokosi kalbos ir tie, kurie jos moko, yra itin svarbus užsienio kalbų mokymo srityje suvienytos Europos kontekste, kuriame skatinama daugiakalbystė ir tarpkultūriškumas.

FORMUOJAMOJO VERTINIMO įrankių taikymas kasdieninėje kalbų mokymo praktikoje sužadins besimokančiųjų motyvaciją, dėmesingumą kalbos mokymosi procesui ir atsakomybės jausmą, ir tai neabejotinai padidins didaktinio proceso efektyvumą. Pastarasis, savo ruožtu, užtikrins didesnes kalbų besimokančiųjų įsidarbinamumo galimybes darbo rinkoje.

FORMUOJAMOJO VERTINIMO įrankių taikymas leis dėstytojams teikti aukštesnės kokybės mokymo paslaugas ir atitikti besimokančiųjų poreikius, kurie kasdien darosi įvairesni.

Projekto veiklose daug dėmesio skirsime mokymosi visą gyvenimą gebėjimų ugdymui, nes projekte taikomi metodai ir technikos yra naudingos tiek formalaus ugdymo proceso veikloms, tiek savarankiško savaiminio mokymosi procesui kaupiant patirtį pabaigus studijas. Šiuo metu tai aukštai vertinami gebėjimai, nes, kaip teigiama Europos komisijos dokumente „Europa 2020“ – ilgėjanti darbingo gyvenimo trukmė pareikalaus gebėjimų įgyti ir plėtoti naujus įgūdžius visą gyvenimą.