ANGLŲ KALBOS MOKYMAS VDU UKI

Nuolatinių pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų (teisės) studentai, pradėję studijuoti Universitete anglų kalbą nuo aukštesnio nei A1 lygio, per pirmuosius 4 semestrus turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį, studentai, pradėję studijuoti anglų kalbą nuo A1 lygio turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį. Užsienio kalbos studijuojamos kaip A grupės dalykai, kuriems skiriama ne mažiau kaip 12ECTS ir ne daugiau kaip 24ECTS.

Kokiu lygiu studentas(-ė) turi mokytis anglų kalbos, nustatoma sutarčių pasirašymo metu, laikant lygio nustatymo testą, jei sutartis pasirašoma atvykus į universitetą. Jei pasirašoma elektroninė sutartis, anglų kalbos lygio nustatymo testas laikomas įvadinės savaitės metu, iš anksto užsiregistravus internetu. Šio testo rezultatas yra sumuojamas su valstybinio (arba mokyklinio) egzamino rezultatu. Daugiau apie anglų kalbos kompetencijos nustatymą UKI skaitykite čia.

Taikant kompetencijų ugdymu grįstą mokymą/si, Anglų kalbos A1 ir A2 dalykai orientuoti į bendrosios anglų kalbos komunikacinės kalbinės kompetencijos tobulinimą ir padeda plėtoti skaitymo, rašymo, klausymo, kalbėjimo anglų kalba kompetenciją, gerinti gramatikos žinias ir plėsti bendrosios anglų kalbos žodyną.

Anglų kalbos B1 ir B2 dalykų turinys orientuotas į akademinės anglų kalbos komunikacinės kalbinės ir tarpkultūrinės kompetencijų tobulinimą bei glaudžiai siejasi su šiuolaikinėmis universitetinėmis studijomis:

  • akademinio žodyno ir įvairių studijų dalykų terminijos tobulinimu;
  • įvairių kalbų mokymosi strategijų, tinkančių individualiam mokymosi stiliui, analize ir taikymu;
  • tinkamo žodyno, būdingo skirtingiems registrams, vartojimu;
  • skyrybos ypatumų ir gramatinių konstrukcijų akademiniame tekste analize;
  • gebėjimu suprasti dalyko paskaitas ir dalyvauti dalyko seminare anglų kalba;
  • dalyvavimu akademinėje diskusijoje ir gebėjimu tinkamai argumentuoti;
  • įvairių klausymo ir skaitymo strategijų išmanymu;
  • gebėjimu rišliai ir logiškai rašyti oficialiuoju stiliumi;
  • gebėjimu kritiškai vertinti akademinius tekstus ir reikšti idėjas, ne tik faktus;
  • akademinių ir kultūrinių skirtumų išmanymu.