Kalbų mokymosi nuotoliniu būdu tvarka // Order for Distance Language Learning/Teaching

Patvirtinta UKI Tarybos, 2021 m. sausio 27 d.

1. Nuotolinio mokymo kalbų grupės skirtos tik nuotolinių studijų programų ir virtualaus mobilumo studentams. Kiti studentai gali registruotis į nuotolinio mokymo kalbų grupes tik pateikę motyvuotą prašymą UKI administracijai ir gavę patvirtinimą; studentai, kurių prašymas nepatvirtintas, braukiami iš studijų dalyko. Išimtinais atvejais (pvz.: įvedus visuotinį ar lokalų karantiną, dėstytojui išvykus į stažuotę ir kt.) auditorijoje planuotos kalbų paskaitos gali būti vykdomos nuotoliniu būdu.
2. Informaciją apie nuotoliniu būdu vykdomą kalbos studijų dalyką dėstytojas pateikia dalyko Moodle aplinkoje naudodamas UKI nuotolinio kalbų mokymo dalyko studijavimo vadovo šabloną.
3. Studentas, pasirinkęs nuotoliniu būdu studijuoti kalbos dalyką, privalo susipažinti su dėstytojo dalyko Moodle aplinkoje pateikiamu dalyko studijavimo vadovu iki registracijos į studijų dalyką pabaigos. Priimdamas sprendimą studijuoti kalbos dalyką nuotoliniu būdu, studentas patvirtina, kad susipažino ir sutinka su dalyko studijavimo vadove pateikiama informacija.
4. Studijuodamas nuotoliniu būdu (planuotai ar dėl nenumatytų aplinkybių), studentas privalo turėti dėstytojo nurodytą vadovėlį ar kitą mokomąją medžiagą.
5. Planuotai nuotoliniu būdu dėstomų kalbos dalykų paskaitos vyksta du kartus per savaitę: viena sinchroninė vaizdo paskaita (2 ak. val.) vykdoma vaizdo konferencijų būdu ir viena asinchroninė paskaita (2 ak. val.) vykdoma dalyko Moodle aplinkoje. Tradiciniu būdu planuotos, tačiau dėl nenumatytų aplinkybių nuotoliniu būdu vykdomos kalbos dalykų paskaitos (išskyrus ypatingus atvejus) vyksta pagal tvarkaraštį sinchroniniu vaizdo konferencijų būdu.
6. Informaciją apie prisijungimą prie pirmos vaizdo paskaitos (nepaisant to, ar dalykas planuotai ar neplanuotai dėstomas nuotoliniu būdu) studentas randa šio dalyko Moodle aplinkoje.
7. Pirmosios vaizdo paskaitos metu dėstytojas supažindina studentus su vaizdo konferencijų įrankiu(iais), kurie bus naudojami nuotolinių kalbų paskaitoms. Studentai turi pasirūpinti visa technine ir programine įranga, reikalinga dalyvauti vaizdo paskaitose, ir turėti reikiamus įgūdžius.
8. Dėstytojui, dėstančiam nuotoliniu būdu, rekomenduojama naudoti VDU ISI siūlomus vaizdo paskaitų įrankius. Pagalbą dėstytojams ir studentams, naudojantiems ISI rekomenduojamus vaizdo paskaitų įrankius, teikia ISI. Jei dėstytojas renkasi naudoti kitus vaizdo paskaitų įrankius, pagalbą studentams teikia pats dėstytojas.
9. Nuotoliniu būdu kalbos dalyką studijuojantys studentai bei studentai, kurie kalbos dalyką pasirinko studijuoti tradiciniu būdu, sinchroninių vaizdo paskaitų metu privalo naudoti mikrofoną ir vaizdo kamerą, nes dėstytojas vertina jų kalbėjimo kompetenciją bei dalyvavimą paskaitos veiklose.
10. Aktyvi studentų veikla paskaitų metų yra vertinama. Už užduotis studentai gali būti vertinami taškais, kurie perskaičiuojami pažymiu ir sudaro dalį galutinio įvertinimo už kalbos dalyką. Aktyvios veiklos vertinimo kriterijai aptariami su studentais pirmos paskaitos metu ir pateikiami dalyko studijavimo vadove Moodle aplinkoje.
11. Jeigu į vaizdo konferencijų kambarį, kuriame turi vykti paskaita, neprisijungia nė vienas studentas per 10 min. nuo paskaitos pradžios, dėstytojas atsijungia nuo vaizdo konferencijų kambario. Tokiu atveju paskaita nėra vykdoma kitu laiku ir studentai paskaitos medžiagą studijuoja savarankiškai.
12. Kalbų paskaitos, vykdomos vaizdo konferencijų būdu dalyvaujant studentams, neįrašinėjamos. Dėstytojas, matydamas poreikį, gali iš anksto parengti vaizdo įrašą (studentams nedalyvaujant) ir pateikti jį studentams peržiūrėti sinchroninės ar asinchroninės paskaitos metu.
13. Atsiskaitymai nuotoliniu būdu organizuojami tik nuotolinių programų studentams. Išimtinais atvejais (pvz., įvedus visuotinį ar lokalų karantiną, dėstytojui išvykus į stažuotę ir kt.) atsiskaitymai gali būti vykdomi nuotoliniu būdu.
14. Visi atsiskaitymai, kurie vyksta realiu ir iš anksto paskelbtu (Lietuvos, EET) laiku, yra vykdomi per Moodle ir dėstytojo naudojamą virtualų vaizdo paskaitų kambarį. Dalyvavimas atsiskaitymuose yra privalomas, atsiskaitymai vyksta tik pagal dalyko Moodle aplinkoje nurodytą atsiskaitymų datą.
15. Likus ne mažiau nei savaitei iki planuojamo atsiskaitymo (žodžiu arba raštu), vykdomo nuotoliniu būdu, dėstytojas supažindina studentus su atsiskaitymo laiku ir trukme, forma, turiniu bei techniniais reikalavimais dalyvauti atsiskaityme.
16. Atsiskaitydamas žodžiu, studentas privalo naudoti vaizdo kamerą ir mikrofoną (nepertraukiamai transliuoti vaizdą ir garsą) viso atsiskaitymo metu. Jei atsiskaitymą (testą, kolokviumą arba egzaminą) sudaro atskiros dalys raštu ir žodžiu, vaizdo kamerą ir mikrofoną privaloma naudoti atsiskaitant dalį žodžiu, kuri įrašoma. Laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, įrašai saugomi iki einamojo semestro egzaminų sesijos pabaigos ir saugojimo laikotarpiu prieinami tik dėstytojui ir VDU administracijai. Įrašas peržiūrimas tuo atveju, kai studentas nesutinka su įvertinimu.
17. Jeigu atsiskaitymo metu privaloma įjungti vaizdo kamerą, studentas privalo užtikrinti, kad vaizdas būtų transliuojamas nepertraukiamai realiu laiku ir būtų aiškiai matomas visas studento veidas. Jeigu veidas yra nepakankamai apšviestas ir dėl to yra sudėtinga / neįmanoma identifikuoti studento tapatybę, dėstytojas turi teisę neužskaityti atsiskaitymo. Jeigu atsiskaitymo metu privaloma įjungti mikrofoną, studentas yra atsakingas už tai, kad jo darbo vietoje nebūtų triukšmo ir pašalinių garsų.
18. Jeigu kaip atsiskaitymo forma raštu yra pasirenkamas testas (įskaitant trumpus atsakymus į klausimus) ir ypač jeigu naudojamos viena ar kelios tų pačių klausimų grupės/variantai, rekomenduojama, kad būtų tenkinamos tokios sąlygos: (1) kiekvienam studentui sugeneruojama individuali testo klausimų seka; (2) nesudaroma galimybė iš karto matyti visą testą; (3) apribojamas laikas tiek visam testui (laikantis Reguliamino reikalavimų), tiek, jeigu to nepakanka, konkretaus testo klausimo sprendimui; (4) visi kalbos dalyko studentai testą laiko vienu metu. Jei teste yra atvirų klausimų, į kuriuos studentas pateikia ne savo sukurtą, o iš kitų šaltinių (interneto, knygų, kitų studentų ir t.t.) nukopijuotą atsakymą, tai laikoma nesąžiningu elgesiu ir visas testas vertinamas 0 taškų.
19. Kolokviumo ir egzamino metu studentas privalo patvirtinti savo tapatybę prisijungdamas prie dėstytojo nurodyto vaizdo konferencijų kambario, naudodamas vaizdo kamerą ir mikrofoną. Egzamino metu būtina pateikti studento pažymėjimo (ar kito dokumento, kuriame matoma tik studento nuotrauka ir studento vardas bei pavardė, o kiti asmeniniai duomenys užmaskuoti) kopiją. Studentas supažindinamas su tapatybės nustatymo būdu likus ne mažiau nei savaitei iki kolokviumo ar egzamino, sudarant sąlygas tapatybės nustatymo būdą išbandyti paskaitos ar dėstytojo konsultacijos metu.
20. Naudojami šie studento tapatybės nustatymo būdai kolokviumo ir egzamino metu:
20.1. Jei dalyko kolokviumą ar egzaminą laiko ne daugiau nei 20 studentų, viso kolokviumo ir egzamino metu studentai privalo būti prisijungę prie dėstytojo nurodyto vaizdo konferencijų kambario ir naudoti vaizdo kamerą (nepertraukiamai transliuoti vaizdą) ir mikrofoną (jeigu pagal poreikį yra dėstytojo paprašomi prisistatyti ar patvirtinti, kad elgiasi etiškai).
20.2. Jei kalbos dalyko kolokviumą ar egzaminą laiko daugiau kaip 20 studentų, dėstytojas prašo studento patvirtinti tapatybę vienu iš būdų: a) prieš atveriant kolokviumo ar egzamino užduotį Moodle aplinkoje, studentas turi atlikti užduotį, kurioje reikalaujama prisistatyti (naudojant kamerą ir mikrofoną) ir prisegti studento pažymėjimo kopiją; b) atliekant kolokviumo ar egzamino užduotis, vienoje iš užduočių studento prašoma prisistatyti (naudojant kamerą ir mikrofoną) ir prisegti studento pažymėjimo kopiją; c) prieš atveriant kolokviumo ar egzamino užduotį, studento prašoma prisijungti į dėstytojo nurodytą vaizdo konferencijų kambarį ir prisistatyti bei parodyti studento pažymėjimą.
21. Kolokviumo ir egzamino metu studentas privalo patvirtinti tapatybę dėstytojo nurodytu būdu, o dėstytojas privalo prašyti studento patvirtinti tapatybę. Studentui nepatvirtinus tapatybės, dėstytojas gali prašyti studentą apginti savo darbą žodžiu, prisijungus su mikrofonu ir vaizdo kamera, bei pateikti studento pažymėjimą arba kitą asmens dokumentą. Jeigu darbas nėra apginamas žodžiu, atsiskaitymas vertinamas 0.
22. Jeigu atsiskaitymo metu susiduriama su techniniais nesklandumais, studentai, pateikę to įrodymą (ekrano fotografiją ar pan.), gali nedelsiant per vaizdo konferencijų kambarį (o jei tai neįmanoma, naudojant Moodle ar Outlook) kreiptis į dėstytoją dėl pakartotino atsiskaitymo laikymo. Jei techniniai nesklandumai kyla dėl studento neatsakingo ar nesąžiningo elgesio, atsiskaitymas negali būti laikomas iš naujo. Įžvelgus nesąžiningą studento elgesį atsiskaitymų metu, dėstytojas gali prašyti studento apginti savo darbą žodžiu. Jeigu darbas nėra apginamas žodžiu, atsiskaitymas vertinamas 0.
23. Atsiskaitymų metu dėstytojas turi būti prisijungęs prie vaizdo konferencijų kambario ir Moodle ar Outlook.

Approved by IFL Council, 27 January 2021

1. Distance language learning/teaching groups are intended only for the students of distance study programs or virtual mobility students. Other students may register in distance language teaching/learning groups only after submitting a reasoned application to the IFL administration and receiving approval; students whose applications are not approved shall be removed from the study course. In exceptional cases (e.g., in the case of the imposition of the global or local quarantine, the departure of the teacher for an internship, etc.), language lectures scheduled in the classroom may be delivered online.
2. The teacher shall provide information about the distance language study course in the Moodle environment of the course using the template of the IFL study guide for the distance language course.
3. A student who has chosen to study a distance language course shall get acquainted with the study guide for the course provided by the teacher in the Moodle environment of the course until the end of the registration to the study course. When making a decision to study a distance language course, the student shall confirm that he/she has got acquaintted and agrees with the information contained in the study guide for the course.
4. When studying online (as scheduled or due to unforeseen circumstances), the student must have a textbook or other study materials specified by the teacher.
5. Scheduled distance language lectures shall be held twice a week: one synchronous video lecture (2 academic hours) shall be delivered using video conferencing and one asynchronous lecture (2 academic hours) shall be conducted in the Moodle environment of the course. Lectures of language courses scheduled to be held in a traditional way but due to unforeseen circumstances (except in special cases) held online shall take place according to the schedule using synchronous video conferencing.
6. All information about joining the first video lecture (regardless of whether the course is being taught online as scheduled or unscheduled) shall be available for the student in the Moodle environment of the course.
7. During the first video lecture, the teacher shall introduce the students to the video conferencing tool(s) that will be used for distance language lectures. Students shall be responsible for taking care of all the hardware and the software needed to participate in the video lectures and having the necessary skills.
8. It is recommended that the teacher who teaches online use the video lecture tools offered by VMU ISI. Assistance to the teachers and the students using the video lecture tools recommended by VMU ISI shall be provided by VMU ISI. If the teacher chooses to use other video lecture tools, assistance to the students shall be provided by the teacher himself/herself.
9. The students studying a language course online and the students who have chosen to study a language course in the traditional way shall use a microphone and a video camera during synchronous video lectures, so that the teacher could evaluate their speaking competence and participation in the lecture activities.
10. The students’ active participation during lectures shall be evaluated. The assignments performed by the students may be evaluated by points, which shall be converted into a mark and form a part of the final grade for the language course. The evaluation criteria of active participation shall be discussed with the students during the first lecture and shall be presented in the study guide for the course in the Moodle environment.
11. If within 10 minutes from the beginning of the lecture no student joins the video conferencing room where the lecture is to take place, the teacher shall disconnect from the video conferencing room. In this case, the lecture shall not be delivered at another time, and the students shall have to study the lecture material on their own.
12. Language lectures conducted by video conferencing with the participation of the students shall not be recorded. If the teacher sees a need, he/she can prepare a video recording in advance (without the students attending the lecture) and present it to the students for viewing during a synchronous or asynchronous lecture.
13. Language course assessments shall be organized online only for the students of distance study programs. In exceptional cases (e.g., in the case of the imposition of the global or local quarantine, the departure of the teacher for an internship, etc.), assessments can be organized online.
14. All the assessments that take place in real and pre-announced (Lithuanian, EET) time shall be organized in Moodle and in the virtual video lecture room used by the teacher. Participation in the assessments shall be mandatory, the assessments shall take place only in accordance with the assessment date specified in the Moodle environment of the course.
15. At least one week before the planned assessment (oral or written), which is organized online, the teacher shall acquaint the students with the timing and duration, the form and the content of the assessment and the technical requirements for the participation in the assessment.
16. For oral assessment, the student shall use a video camera and a microphone (to continuously broadcast the video and the audio) throughout the assessment. If the assessment (the test, the midterm or the final examination) consists of separate written and oral parts, a video camera and a microphone shall be used for the oral part of the assessment, which shall be recorded. In accordance with the requirements of personal data protection, the recordings shall be stored until the end of the examination session of the current semester and shall be available only to the teacher and the VMU administration during the storage period. The recording shall be reviewed in case the student disagrees with the evaluation.
17. If it is mandatory to turn on a video camera during the assessment, the student shall ensure that the image is broadcast continuously in real time and that the full face of the student is clearly visible. If the face of the student is lit insufficiently, which makes it difficult/impossible to identify the student, the teacher shall have the right to refuse to grade the assessment. If it is mandatory to turn on a microphone during the assessment, the student shall be responsible for ensuring that there is no noise and extraneous sounds in his/her workplace.
18. If a test (including short answers to questions) is chosen as the form of the assessment in writing, and especially if one or more groups/variants of the same questions are used, it is recommended that the following conditions be met: (1) an individual test question sequence is generated for each student; (2) it is not possible to see the whole test at once; (3) time is limited both for the whole test (in accordance with the requirements of the Study Regulations) and, if this is not sufficient, for answering the particular test question; (4) all language course students take the test at the same time. If the test contains open questions, to which the student does not submit his/her own answer but copies the answer from other sources (the internet, books, other students, etc.), it shall be considered as dishonest behavior, and the student shall receive 0 (zero) points for the whole test.
19. During the midterm and the final examination, the student shall confirm his/her identity by entering the video conferencing room specified by the teacher and using a video camera and a microphone. During the final examination, the student shall present a copy of the student ID card (or other document that shows only the student’s photo and the student’s name and surname with other personal data concealed). The student shall be introduced to the method of the identity verification at least one week before the midterm or the final examination, creating conditions for testing the method of the identity verification during a lecture or the teacher’s consultation time.
20. The following methods of student identity verification shall be used during the midterm and the final examination:
20.1. If the midterm or the final examination of the language course is taken by not more than 20 students, the students shall have to be connected to the video conferencing room specified by the teacher and use a video camera (for continuous video streaming) and a microphone (to introduce themselves and confirm their ethical behavior if required by the teacher) during the whole midterm and the final examination.
20.2. If the midterm or the final examination of the language course is taken by more than 20 students, the teacher shall ask the students to confirm their identity in one of the following ways: (a) before opening the midterm or the final examination tasks in the Moodle environment, the student may be asked to complete a task requiring to introduce himself/herself (using a video camera and a microphone) and attach a copy of the student ID card; (b) when completing the midterm or examination tasks, one of the tasks may ask the student to introduce himself/herself (using a video camera and a microphone) and attach a copy of the student ID card; (c) before opening the midterm or the final examination tasks, the student may be asked to connect to the video conferencing room specified by the teacher, introduce himself/herself, and show the student ID card.
21. During the midterm and the final examination, the student shall confirm his/her identity in the manner specified by the teacher, and the teacher shall ask the student to confirm his/her identity. If the student does not confirm his/her identity, the teacher may ask the student to defend his/her work orally, using a microphone and a video camera, and to present the student ID card or other identity document. If the work is not defended orally, the student shall receive 0 (zero) for the assessment.
22. If technical problems occur during the assessment, the students shall immediately contact the teacher via video conferencing room (or, if this is not possible, using Moodle or Outlook) and having provided proof of the technical problems faced (a screenshot, etc.), they may ask for the opportunity to retake the assessment. If technical problems arise due to the student’s irresponsible or dishonest behavior, there shall be no opportunity to retake the assessment. In case of supposition of the student’s dishonest behavior during the assessment, the teacher may ask the student to defend his/her work orally. If the work is not defended orally, the student shall receive 0 (zero) for the assessment.
23. During the assessments, the teacher shall have to be connected to the video conferencing room and Moodle or Outlook.