Temos

1. Kalbų politika Europos Sąjungoje

ES politika regioninių bei mažumų kalbų atžvilgiu, daugiakalbystės iššūkiai, kuriant bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę

2. Daugiakalbės kompetencijos plėtojimas aukštojoje mokykloje

Kalbų mokymosi populiarinimas ir motyvacijos skatinimas, kalbų mokymas/sis specialiesiems tikslams, informacinės technologijos kalbų mokyme, integruotas dalyko ir kalbos mokymas/sis universitete, kalbų mokymo/si pasiekimų vertinimo aktualijos, naujų mokymo/si strategijų taikymas ir modernių mokymo/si aplinkų kūrimas, gimtosios ir užsienio kalbos bei kelių užsienio kalbų ryšiai tobulinant kalbinę kompetenciją, daugiakalbis absolventas – realybė ar siekiamybė?

3. Daugiakalbystė ir socialinė integracija

Šiuolaikinio europiečio kalbinė kompetencija, migracijos, mobilumo ir globalizacijos poveikis šalies kalbai ir kultūrai, kalbų vaidmuo mokymosi visą gyvenimą ir mobilumo kontekste, daugiakalbystė ir socialinės atskirties įveikimas, kalbų mokymas/is ir specialieji ugdymo poreikiai, gestų kalba

4. Daugiakalbystė ir tarpkultūrinis dialogas

Daugiakalbystė ir kultūrinė tapatybė, lingvistinė bei kultūrinė įvairovė, skirtingų bendruomenių dialogo skatinimas

5. Daugiakalbystė ir ekonominis konkurencingumas

Kalbų mokymo/si svarba projektuojant karjerą daugiakalbėje Europoje, kalbų reikšmingumas siekiant profesinės sėkmės, daugiakalbystė ir ekonomikos augimo strategija „Europa 2020“