Plenariniai pranešėjai

Wolfgang Mackiewicz
Europos kalbų tarybos (Conseil europeen pour les langues / European Language Council -CEL/ELC) prezidentas ir Europos Komisijos verslo platformos daugiakalbystei pirmininkas
Wolfgang Mackiewicz

Wolfgang Mackiewicz

 

Pranešimo tema:

„Kalbų mokymas ir mokymasis Europos Sąjungoje praėjus 18 metų nuo Komisijos Baltosios knygos Mokymas ir mokymasis (1995)

Wolfgang Mackiewicz – CEL/ELC prezidentas nuo pat jos įkūrimo 1997. Europos kalbų taryba – CEL/ELC – tarptautinė asociacija, vienijanti aukštojo mokslo institucijas, kitas organizacijas ir individus, palaikančius pagrindinį asociacijos tikslą – kiekybinį ir kokybinį Europos Sąjungoje ir už jos ribų vartojamų kalbų ir kultūrų plėtojimą.

Būdamas už kalbų klausimą atsakingu SIGMA mokslo komiteto pirmininku (1994-1995), dr. W. Mackiewicz parengė ir koordinavo dešimt ES tinklinių ir plėtros projektų kalbų srityje. Šiuo metu koordinuoja tarptautinį projektą CELAN – „Kalbų strategijos didesniam konkurencingumui ir geresnėms įsidarbinimo galimybėms užtikrinti”, įgyvendinamą Verslo platformos rėmuose. Virš 15 metų prelegentas dirba Europos Komisijos ir Europos Tarybos patarėju; buvo Europos Komisijos Daugiakalbystės reikalų aukšto lygio grupės vadovu (2006-2007), OMC darbo grupės „Kalbos švietime ir profesiniame rengime“ Komisijos ekspertu. Dr. Wolfgang Mackiewicz atstovauja CEL/ELC Europos šiuolaikinių kalbų centro Profesinio tinklo forume.

W. Mackiewicz yra Berlyno Freie universiteto (FUB) Anglų filologijos garbės profesorius. Didesnę savo profesinės veiklos laiko dalį dirbo FUB kalbų centro direktoriumi, vadovaudamas už kalbų teikimą universitete atsakingam padaliniui, dalyvavo bendrųjų profesinių gebėjimų kalbų modulių, siūlomų FUB pirmosios pakopos studentams, kūrime. Prelegentas dalyvavo įgyvendinant Bolonijos proceso reformas universitete visuose lygmenyse.

Karen M. Lauridsen
Danijos Aarhus universiteto Verslo mokyklos Kalbų ir verslo komunikacijos katedros docentė, Europos kalbų tarybos (Conseil europeen pour les langues / European Language Council -CEL/ELC) narė
Karen M. Lauridsen

Karen M. Lauridsen

 

Pranešimo tema:

„Daugiakalbystė – būtinas, bet trūkstamas strategijos „Europa 2020“ komponentas

Karen M. Lauridsen dirba aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtojimo srityje nuo pirmųjų tarptautinių programų įgyvendinimo 1980-siais. Ji buvo Aarchus universiteto verslo mokyklos (ASB) prorektorė tarptautiniams ryšiams bei Danijos rektorių konferencijos tarptautinio komiteto nare 1997-2005.Nuo 1996 Karen M. Lauridsen dalyvauja ir koordinuoja įvairius Europos kalbų tarybos projektus kalbų srityje. Nuo pat ELC įkūrimo 1997 Karen yra ELC Tarybos narė. Prelegentė dalyvavo visose ELC iniciatyvos universitetų kalbų politikos klausimais, kaip Danijos rektorių konferencijos komiteto pirmininkė parengė dokumentą šia tema 2003. Karen M. Lauridsen dirba ASB vadovų grupėje įgyvendinant ASB kalbų politiką pastaraisiais metais.Šiuo metu Karen koordinuoja ES Mokymosi visą gyvenimą programos projektą IntUni – „Daugiakalbės ir daugiakultūrės mokymosi erdvės iššūkiai tarptautiniam universitetui“ (2012-2015). Projekto tikslai – identifikuoti kokybišką mokymą ir mokymąsi daugiakalbėje ir daugiakultūrėje mokymosi erdvėje apibūdinančius kriterijus ir parengti rekomendacijas aukštojo mokslo institucijoms, siekiančioms įgyvendinti ir užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę daugiakalbėje ir daugiakultūrėje mokymosi erdvėje.
Manuel Célio Conceição
Prof. dr. Manuel Célio Conceição, Algarvės universitetas, Portugalija,
Europos kalbų taryba (Conseil europeen pour les langues / European Language Council -CEL/ELC)
Manuel Célio Conceição

Manuel Célio Conceição

 

Vykdo mokslinę veiklą kalbos, literatūros ir lingvistikos studijų srityse. Aktyviai dalyvauja kalbų politikos formavime, atlieka mokslinius tyrimus, susijusius su tarpkultūrine komunikacija ir kalbomis, dalyvauja ir koordinuoja įvairius tarptautinius projektus. Prorektorius akademiniams reikalams, priklauso Europos kalbų tarybai (Conseil europeen pour les langues / European Language Council -CEL/ELC), mokslinio žurnalo European Journal of Language Policy redakcinės kolegijos narys.