VDU Užsienio kalbų instituto Vertimų centras

Vertimų centras – VDU Užsienio kalbų instituto padalinys, kurio misija – atlikti vidinius* VDU akademinės ir neakademinės veiklos poreikius tenkinančius vertimus iš lietuvių į užsienio kalbas ir iš užsienio kalbų į lietuvių (žodžiu ir raštu).

Vertimų centras įkurtas 2012 m., perorganizavus VDU Užsienio kalbų centrą (UKC) į Užsienio kalbų institutą (UKI), nors vertimai iš lietuvių kalbos ir į lietuvių kalbą iš užsienio (daugiausia anglų kalbos) buvo atliekami padalinyje nuo pat UKC sukūrimo 2001 m.

Vertimų centro uždaviniai:

 • Teikti vertimo paslaugas VDU padaliniams
 • Tobulinti Vertimo centre bei VDU padaliniuose savarankiškai atliekamų vertimų kokybę, siekiant suvienodinti VDU vartojamus terminus (tuo tikslu parengtas „VDU dokumentuose vartojamų lietuviškų ir angliškų terminų glosarijus“)
 • Teikti konsultacijas vertimo klausimais VDU bendruomenei

Pagrindiniai per pastaruosius metus atlikti vertimai:

 • VDU Statutas (2012)
 • VDU Etikos kodeksas (2011)
 • VDU Studijų reguliaminas (2012)
 • VDU Studijų reguliaminas (2016)
 • Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės, nuostatai (2013-2016)
 • Įvairūs stipendijų skyrimo nuostatai (2015)
 • Doktorantūros organizavimo dokumentai (2015)
 • Senato tvirtinami minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašai (2015), VDU nuostatai dėl plagiato prevencijos rengiant studentų rašto darbus (2016)
 • Vidinės rektoriaus tvirtinamos universiteto akademinės veiklos organizavimo tvarkos (2013-2016)
 • VDU sutartys, apklausos, anketos, parodų aprašai (2015-2016)
 • Rektoriaus metinės ataskaitos
 • Savianalizės dokumentai Universiteto išorinei ir tarptautinei akreditacijai
 • Studijų programų savianalizės dokumentai akreditacijai
 • Projektų paraiškų ir ataskaitų dokumentai

VDU Vertimų centro vadovė prof. dr. N. Mačianskienė (nemira.macianskiene@vdu.lt)

*Pastaba: VDU UKI Vertimo centras nėra savarankiška komercinė institucija ir neatlieka vertimų pagal išorės klientų užsakymus.

Vertimo centro nariai