VDU Užsienio kalbų instituto Vertimų centras

Vertimų centras – VDU Užsienio kalbų instituto padalinys, kurio misija – atlikti vidinius* VDU akademinės ir neakademinės veiklos poreikius tenkinančius vertimus iš lietuvių į užsienio kalbas ir iš užsienio kalbų į lietuvių (žodžiu ir raštu).

Vertimų centras įkurtas 2012 m., perorganizavus VDU Užsienio kalbų centrą (UKC) į Užsienio kalbų institutą (UKI), nors vertimai iš lietuvių kalbos ir į lietuvių kalbą iš užsienio (daugiausia anglų kalbos) buvo atliekami padalinyje nuo pat UKC sukūrimo 2001 m.

Vertimų centro uždaviniai:

 • Teikti vertimo paslaugas VDU padaliniams
 • Tobulinti Vertimo centre bei VDU padaliniuose savarankiškai atliekamų vertimų kokybę, siekiant suvienodinti VDU vartojamus terminus (tuo tikslu parengtas „VDU dokumentuose vartojamų lietuviškų ir angliškų terminų glosarijus“)
 • Teikti konsultacijas vertimo klausimais VDU bendruomenei

Pagrindiniai per pastaruosius metus atlikti vertimai/redagavimo darbai:

 • VDU Statutas
 • VDU Etikos kodeksas
 • VDU Studijų reguliaminas
 • Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės, nuostatai
 • Įvairūs stipendijų skyrimo nuostatai
 • Bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų organizavimo dokumentai
 • Senato tvirtinami minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašai
 • VDU nuostatai dėl plagiato prevencijos rengiant studentų rašto darbus
 • Vidinės rektoriaus tvirtinamos universiteto akademinės veiklos organizavimo tvarkos
 • VDU sutartys, apklausos, anketos, parodų aprašai
 • Rektoriaus metinės ataskaitos
 • Savianalizės dokumentai Universiteto išorinei ir tarptautinei akreditacijai
 • Studijų programų savianalizės dokumentai akreditacijai
 • Projektų paraiškų ir ataskaitų dokumentai
 • Mokslinės publikacijos ir monografijos, publikacijų santraukos
 • Sinchroninis vertimas daktaro disertacijų gynimų metu
 • Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos virtualaus žemėlapio angliškų-lietuviškų-rusiškų tekstų kalbos redagavimas

VDU Vertimų centro vadovė prof. dr. N. Mačianskienė (nemira.macianskiene@vdu.lt)

*Pastaba: VDU UKI Vertimo centras nėra savarankiška komercinė institucija ir neatlieka vertimų pagal išorės klientų užsakymus.

Vertimo centro nariai